Prioriteringer for eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) handler om hvordan virksomheten ledes og kontrolleres med sikte på å skape verdi for selskapets aksjonærer og andre interessenter (ansatte, leverandører, kunder og samfunnet). Vi ønsker å skape rom for bærekraftig, ansvarlig og effektiv styring gjennom aktive og ansvarlige styringsorganer, en klar rolle- og ansvarsfordeling samt god rapportering og informasjon.

Vårt arbeid med eierstyring og selskapsledelse har som mål å sikre ansvarlighet både internt og med våre partnere. Vår eierstyring og selskapsledelse utøves i tråd med våre verdier; mennesker, kvalitet, ærlighet og respekt.

Vi har klare og kommuniserte retningslinjer for å sikre god eierstyring og selskapsledelse

I Werksta har vi avklart vår eierstyring og selskapsledelse med en rekke retningslinjer som kommuniseres internt i selskapet. Våre retningslinjer inkluderer;

Werksta leverandørkodeks, arbeidsmiljøpolitikk, syke- / rehabiliteringspolitikk, likestillingspolitikk, rekrutteringspolitikk, Werksta etiske regler, informasjonspolicy etc.

Vi tar ansvar for våre handlinger

Werksta skal være en arbeidsplass der hver av våre ansatte trygt kan rapportere mislighold de oppdager. Werksta har derfor en varslingsrutine som et supplement til våre normale interne rapporteringsrutiner. Dette er for å oppdage og forhindre alle typer uregelmessigheter som kan skade vår virksomhet eller våre ansatte. En varslingsfunksjon er en mulighet for alle ansatte til å rapportere mistenkte uregelmessigheter anonymt.

Gjennom varslingsfunksjonen kan ansatte og forretningspartnere rapportere om mistenkte brudd på lover eller Werkstas interne regler som er begått, eller med vilje oversett av personer i ledende stillinger eller av annet nøkkelpersonell. Informasjon rapportert gjennom varsleren behandles konfidensielt og sikrer sikker og effektiv håndtering av saken.

«Vår eierstyring og selskapsledelse
er basert på våre verdier»

Selvfølgelig handler vi alltid i samsvar med lover og regler. Fremfor alt betyr ansvarlig ledelse at vi handler i samsvar med våre verdier. Mennesker, kvalitet, ærlighet og respekt fremstår som like åpenbare for oss når vi rekrutterer som
når vi gir rapportering av finansiell informasjon.

Martin Sakari, CFO, Werksta Group